Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: O podatkach ::.

W polskim systemie finans贸w publicznych, a co za tym idzie samorz膮dowym zachodz膮 wci膮偶 id膮ce zmiany, wynikaj膮ce z przemian ustrojowych. Konieczne jest zatem ci膮g艂e i wnikliwe 艣ledzenie zmian, a zw艂aszcza nieustannie zmieniaj膮cych si臋 przepis贸w prawnych, kt贸re wyznaczaj膮 ramy systemu finansowego.
Zasady ustrojowe i finansowe samorz膮du terytorialnego powo艂anego w Polsce w 1990 roku okre艣li艂a ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 16, poz. 94). Odno艣nie dochod贸w samorz膮du ustawa ta stanowi艂a, 偶e gmina posiada dochody w艂asne i inne o charakterze uzupe艂niaj膮cym. G艂贸wnymi elementami dochod贸w w艂asnych by艂y podatki przekazane gminom.
Poj臋cie dochod贸w w艂asnych nie jest jednoznaczne. Niekiedy poj臋cie te traktuje si臋 bardzo w膮sko, obejmuj膮c inne dochody pochodz膮ce ze 藕r贸de艂, na kt贸re organy samorz膮dowe mog膮 wywiera膰 wp艂yw, decyduj膮c o ich wprowadzeniu lub co najmniej okre艣laj膮c konstrukcj臋 prawn膮 tych dochod贸w. W szerszym uj臋ciu w sk艂ad dochod贸w w艂asnych w艂膮cza si臋 dochody pobieranych ze 藕r贸de艂 znajduj膮cych si臋 na terenie dzia艂ania danego samorz膮du, przekazywanych do jego dyspozycji w ca艂o艣ci i bezterminowo z moc膮 prawa.
To, 偶e dochody w艂asne pochodz膮 ze 藕r贸de艂 znajduj膮cych si臋 na terenie dzia艂ania danego samorz膮du terytorialnego stwarza warunki do oddzia艂ywania przez organy samorz膮dowe na wydajno艣膰 tych 藕r贸de艂 a w efekcie mo偶na oczekiwa膰 odpowiedniego wzrostu dochod贸w bud偶etowych. Z t膮 cech膮 dochod贸w w艂asnych wi膮偶e si臋 jednak dalsze konsekwencje: wysoko艣膰 tych dochod贸w jest uzale偶niona od stanu zagospodarowania terenu – im teren jest mniej gospodarczo rozwini臋ty, tym mniejsza mo偶liwo艣膰 uzyskania dochod贸w w艂asnych i odwrotnie.
Wydaje si臋, 偶e dochody gminy mo偶na podzieli膰 na trzy g艂贸wne grupy: dochody publiczno- prawne, dochody prywatno-prawne i dochody o charakterze zwrotnym.)
Dochody publiczno-prawne przypadaj膮 gminom lub innym zwi膮zkom samorz膮du terytorialnego na podstawie stosunku prawnego o charakterze publicznym. Prawo do wykorzystania tych uzyskaj膮 gminy bezpo艣rednio z ustawy przydzielaj膮cej gminom okre艣lone podatki, udzia艂y w podatkach, op艂aty, dotacje, subwencje. Jednak偶e uzyskanie przez gmin臋 niekt贸rych dochod贸w publiczno-prawnych (np. dotacji, subwencji) uzale偶nione jest od tego, czy spe艂nione zosta艂y okre艣lone warunki wyznaczone przez ustaw臋 (np. czy zachodz膮 warunki odnosz膮ce si臋 do potencja艂u podatkowego gminy, czy gmina przekaza艂a na rzecz realizowane inwestycji wymagan膮 ustawowo cz臋艣膰 dochod贸w w艂asnych, itp.).
Dochody prywatno-prawne osi膮ga gmina wykorzystuj膮c – jako w艂a艣ciciel – nale偶膮ce do niej mienie komunalne. Gmina jako w艂a艣ciciel mo偶e poszczeg贸lne sk艂adniki swego maj膮tku wynaj膮膰, wydzier偶awi膰, odda膰 w u偶ytkowanie wieczyste, wnie艣膰 jako udzia艂 lub wk艂ad do sp贸艂ki lub sp贸艂dzielni, mo偶e powo艂a膰 przedsi臋biorstwo lub zak艂ad, mo偶e te偶 sprzeda膰 odpowiedni sk艂adnik mienia komunalnego. Dochody owe gmina uzyskuje na podstawie zawieranych um贸w cywilnoprawnych lub innych czynno艣ci prywatno-prawnych okre艣lonych przepisami prawa cywilnego lub handlowego.

Zestawienie dochod贸w gmin przewidzianych przez ustaw臋 z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin – oraz przez powi膮zane z nimi inne ustawy (zw艂aszcza ustawy podatkowe) – przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Do dochod贸w publiczno-prawnych nale偶膮:
Podatki pobierane przez organy gminy:
podatek od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy,
podatek rolny,
podatek le艣ny,
podatek od 艣rodk贸w transportowych,
podatek od posiadania ps贸w,
op艂ata targowa,
op艂ata miejscowa,
samopodatkowanie mieszka艅c贸w.
Podatki stanowi膮ce dochody gminy pobierane przez organy finansowe pa艅stwa – urz臋dy skarbowe:
podatek op艂acony w formie karty podatkowej od dzia艂alno艣ci gospodarczej os贸b fizycznych,
podatek od spadku i darowizn,
op艂ata skarbowa.
Udzia艂y gmin w podatkach i op艂atach:
udzia艂 w powszechnym podatku dochodowym od os贸b fizycznych, (od 1 stycznia 1997 r. udzia艂 ten wynosi 10 %),
udzia艂 5 % w podatku od os贸b prawnych,
udzia艂 60 % w op艂acie eksploatacyjnej pobieranej w zwi膮zku z wydobywaniem kopalin, surowc贸w mineralnych i od innej dzia艂alno艣ci. Op艂ata ta przewidziana jest w przepisach prawa geologicznego i g贸rniczego.
Op艂aty, ceny, kary pobierane przez urz膮d gminy oraz komunalne organy i jednostki organizacyjne:
op艂ata administracyjna,
r贸偶ne op艂aty,
ceny zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 komunalnych jednostek organizacyjnych (np. zak艂ad贸w bud偶etowych),
op艂aty za korzystanie z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej,
kary, grzywny.
Subwencja og贸lna na finansowanie zada艅 w艂asnych gminy przekazywana gminom przez Ministra Finans贸w w ratach miesi臋cznych, z艂o偶ona z:
subwencji wyr贸wnawczej, przekazywanej gminom s艂abszym finansowo,
subwencji og贸lnej, przekazywanej ka偶dej gminie w Polsce (a wi臋c nie tylko s艂abej finansowo), kt贸rej wysoko艣膰 uzale偶niona jest od przeliczeniowej liczby mieszka艅c贸w tej gminy,
subwencje na zadania o艣wiatowe skierowanej na finansowanie szk贸艂 podstawowych przekazanych gminom jako zadania w艂asne.
Dotacje celowe z bud偶etu pa艅stwa lub 艣rodki z pa艅stwowego funduszu celowego:
dotacje celowe z bud偶etu pa艅stwa na realizacj臋 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej,
dotacje celowe z bud偶etu pa艅stwa na dofinansowanie zada艅 w艂asnych gmin,
艣rodki przekazywane gminie z pa艅stwowych funduszy celowych (np. z Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej).
Do dochod贸w prywatno-prawnych uzyskiwanych przez gmin臋 lub dzia艂aj膮c膮 w strukturze samorz膮du komunaln膮 jednostk臋 organizacyjn膮 nale偶膮:
Czynsze z najmu i dzier偶awy,
Op艂aty z tytu艂u oddania gruntu stanowi膮cego w艂asno艣膰 gminy w u偶ytkowanie wieczyste lub w zarz膮d,
Wp艂ywy ze sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych,
Op艂aty adiacenckie i op艂aty za niezabudowanie lub niezagospodarowanie grunt贸w w okre艣lonym terminie,
Zyski z gminnych zak艂ad贸w i sp贸艂ek,
Dochody z prywatyzacji przedsi臋biorstw komunalnych,
Odsetki od 艣rodk贸w na rachunkach bankowych,
Inne dochody o charakterze maj膮tkowym.
Dochody bud偶et贸w samorz膮dowych charakteryzuj膮 si臋 pewnymi cechami, kt贸re r贸偶ni膮 je od dochod贸w bud偶etu pa艅stwa. Dochody te nie maja jednolitego charakteru, najog贸lniej mo偶na wyodr臋bni膰 wg innego kryterium dwie ich grupy: dochody w艂asne i dochody uzupe艂niaj膮ce.)

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.