Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Podatek od Nieruchomo艣ci ::.

Podatek od nieruchomo艣ci - jeden z trzech podatk贸w z ustawy z 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych, kt贸rego przedmiotem jest maj膮tek – budynek, budowle i grunt nie zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 roln膮 lub le艣n膮; w projektach jego zmiany planuje si臋 upowszechnienie warto艣ciowej podstawy opodatkowania nieruchomo艣ci, opartej o kataster nieruchomo艣ci. Wp艂ywy z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci, podobnie zreszt膮 jak i z pozosta艂ych podatk贸w maj膮tkowych s膮 stosunkowo pewne. Dochody p艂yn膮ce z tego podatku nie s膮 jednak elastyczne, gdy偶 nie 艂atwo wp艂yn膮膰 w kr贸tkim okresie na rozw贸j 藕r贸de艂 tego podatku, przy czym wydajno艣膰 tych 藕r贸de艂 nie dostosowuje si臋 do zmieniaj膮cych si臋 potrzeb gmin. Ponadto 藕r贸d艂a podatku od nieruchomo艣ci s膮 nier贸wnomiernie roz艂o偶one w przekroju gmin, co sprawia, 偶e jest on szczeg贸lnie niedogodny dla gmin s艂abo zagospodarowanych. W literaturze cz臋sto postuluje si臋 przeprowadzenie reformy podatku od nieruchomo艣ci, aby uczyni膰 z niego nie tylko 藕r贸d艂o zasilania bud偶et贸w gmin, lecz tak偶e instrument, kt贸rym organy gminne mog艂yby si臋 pos艂ugiwa膰 w stosunku do wszystkich w艂a艣cicieli i u偶ytkownik贸w, zar贸wno nieruchomo艣ci, jak i grunt贸w, wp艂ywaj膮c na racjonaln膮 gospodark臋 w tym zakresie, rozpatrywan膮 z punktu widzenia interes贸w gminy. Podatek ten m贸g艂by odegra膰 szczeg贸ln膮 rol臋 w du偶ych miastach, w kt贸rych z regu艂y wyst臋puje brak teren贸w i silna tendencja rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz r贸偶nych form dzia艂alno艣ci gospodarczej. Konstrukcj臋 prawn膮 tego podatku reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r., o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz.31 z p贸藕n. zm.). G贸rne granice stawek okre艣la bowiem corocznie MF, w drodze rozporz膮dzenia. Kszta艂t dzia艂ania na obszarze dzia艂ania gminy okre艣la tak偶e uchwa艂a rady gminy w zakresie dotycz膮cym stawek podatkowych oraz ewentualnych zwolnie艅 z opodatkowania. Zgodnie z wy偶ej wymienion膮 ustaw膮 obowi膮zek podatkowy w podatku od nieruchomo艣ci ci膮偶y na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸re pozostaj膮 w okre艣lonym stosunku prawnym do nieruchomo艣ci, w szczeg贸lno艣ci s膮 jej w艂a艣cicielami, posiadaczami samoistnymi lub zale偶nymi, a tak偶e zarz膮dcami i u偶ytkownikami wieczystymi nieruchomo艣ci.) Przedmiotem opodatkowania zgodnie z ustaw膮 s膮 budynki lub ich cz臋艣ci, budowle lub ich cz臋艣ci przeznaczone na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 inne ni偶 rolnicze lub le艣ne, lub grunty obj臋te tymi przepisami.

Cele wi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 inn膮 ni偶 dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 lub le艣n膮, grunty pod jeziorami, grunty zaj臋te na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne.
Podstaw膮 wymiaru w podatku od nieruchomo艣ci stanowi, b膮d藕 powierzchnia u偶ytkowa budynk贸w lub ich cz臋艣ci, dla budowli ich warto艣膰 ustalona dla potrzeb amortyzacyjnych na dzie艅 1 stycznia roku podatkowego, lub w szczeg贸lnych przypadkach ich warto艣膰 rynkowa, natomiast dla grunt贸w powierzchnia ich grunt贸w. Stawki w tym podatku okre艣la rada gminy (jak wspomniano wy偶ej). Wysoko艣膰 stawek podatku od nieruchomo艣ci uzale偶niona jest od tego, jakiego przedmiotu opodatkowania stawki dotycz膮, a tak偶e od tego, jaki jest charakter i przeznaczenie opodatkowanej nieruchomo艣ci. Stawki podatku w odniesieniu do budynk贸w i grunt贸w s膮 stawkami kwotowymi. Rada gminy okre艣la wysoko艣膰 stawek podatku od nieruchomo艣ci, z tym 偶e podatek ten nie mo偶e przekroczy膰 rocznie:
1) od budynk贸w mieszkalnych lub ich cz臋艣ci – 0,46 z艂 od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
2) od budynk贸w lub ich cz臋艣ci zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 inn膮 ni偶 rolnicza lub le艣na, z wyj膮tkiem budynk贸w lub ich cz臋艣ci przydzielonych na potrzeby bytowe os贸b zajmuj膮cych lokale mieszkalne, oraz od cz臋艣ci budynk贸w mieszkalnych zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej – 15,86 z艂 od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
3) od budynk贸w lub ich cz臋艣ci zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia艂em siewnym – 7,38 z艂 od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
4) od pozosta艂ych budynk贸w lub ich cz臋艣ci – 5,29 z艂 od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
5) od budowli – 2% ich warto艣ci okre艣lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6,
6) od grunt贸w zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 inn膮 ni偶 dzia艂alno艣膰 rolnicza lub le艣na, z wyj膮tkiem zwi膮zanych z budynkami mieszkalnymi – 0,56 z艂 od 1m2 powierzchni,
7) od grunt贸w:
? b臋d膮cych u偶ytkami rolnymi nie wchodz膮cymi w sk艂ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91 poz. 409), wykorzystywanych na cele rolnicze – 0,05 z艂 od 1m2 powierzchni,
? pod jeziorami, zaj臋tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,09 z艂 od 1 ha powierzchni,
? pozosta艂ych – 0,08 z艂 od 1 m2 powierzchni.
W podatku rada gminy mo偶e zastosowa膰 pewne zwolnienia. Podatek od nieruchomo艣ci nie jest konkurencyjny w stosunku do podatk贸w uiszczanych do bud偶etu pa艅stwa. Uznawany jest on za najbardziej wydajny podatek lokalny.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.