Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Podatek Rolny ::.

Podatek rolny - opodatkowuj膮cy grunty wchodz膮ce w sk艂ad gospodarstwa rolnego o 艂膮cznej powierzchni przekraczaj膮cej 1 ha., maj膮cy charakter przychodowy. W praktyce wp艂ywy z tytu艂u podatku rolnego kszta艂tuj膮 si臋 na ni偶szym poziomie ni偶 to przewidywano w momencie konstruowania systemu podatkowego gmin. Sk艂ada si臋 na to wiele czynnik贸w m.in. polityka pa艅stwa wobec rolnictwa, system celny, procesy gospodarki, prywatyzacje pa艅stwowych gospodarstw. Podatek rolny uregulowany jest ustaw膮 z 15 XI 1984 r., o podatku rolnym (Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431 z p贸藕n. zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj膮 grunty gospodarstw rolnych, w zwi膮zku z tym podatek jest cz臋sto mylnie nazywany gruntowym. Podatkowi rolnemu podlegaj膮 te grunty gospodarstw rolnych, kt贸re stanowi膮 w艂asno艣膰, lub znajduj膮 si臋 w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nie maj膮cej osobowo艣ci prawnej (np. Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa).
Z opodatkowania wy艂膮czone zosta艂y grunty:
1) pod jeziorami i wodami p艂yn膮cymi,
2) stanowi膮ce nieu偶ytki,
3) wpisane do maj膮tku zabytk贸w,
4) zaj臋te na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej inna ni偶 dzia艂alno艣膰5) rolnicza,
6) stanowi膮ce dzia艂ki przyzagrodowe cz艂onk贸w rolniczych sp贸艂dzielni produkcyjnych, kt贸rzy osi膮gn臋li wiek emerytalny, b膮d藕 s膮 inwalidami I lub II grupy,
7) wy艂膮czone na cele nierolnicze na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.
Podmiotami podatku rolnego s膮 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, kt贸re s膮 w艂a艣cicielami lub samoistnymi posiadaczami grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad gospodarstw rolnych lub posiadaj膮ce – na podstawie zawartej umowy albo innego tytu艂u prawnego, a tak偶e bezumownie – grunty wchodz膮ce w sk艂ad gospodarstw rolnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa lub gminy.)
Z obowi膮zku podatkowego zwolnione s膮 gminy i Skarb Pa艅stwa. Od opodatkowania podatkiem od nieruchomo艣ci wolne s膮 ko艣cielne osoby prawne, gminy 偶ydowskie, Zwi膮zek Gmin 呕ydowskich, je偶eli nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci przeznaczone s膮 na cele niemieszkalne (za wyj膮tkiem wykorzystywanej na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮), lub mieszkalne duchownych i cz艂onk贸w zakonu.
Podstaw膮 opodatkowania w podatku rolnym stanowi liczba hektar贸w przeliczeniowych, kt贸ra ustalona jest na podstawie powierzchni, rodzaj贸w, klas u偶ytk贸w rolnych wynikaj膮cych z ewidencji grunt贸w oraz zaliczenia do okr臋gu podatkowego. Na potrzeby podatku, ustalone zosta艂y cztery okr臋gi podatkowe, do kt贸rych zaliczono gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zale偶no艣ci od warunk贸w ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Tabela zawarta w ustawie o podatku rolnym okre艣la przeliczniki, wed艂ug kt贸rych powierzchni臋 u偶ytk贸w rolnych wyra偶on膮 w hektarach przelicz si臋 na hektary przeliczeniowe. W celu obliczenie podatku nale偶y zastosowa膰 odpowiedni膮 stawk臋 kwotow膮 odnosz膮c膮 si臋 do 1 ha przeliczeniowego.

Przeliczniki stawek podatku rolnego, uwzgl臋dniaj膮ce powy偶sze kryteria prezentuje tabela.
Tabela 1. Skala podatku rolnego

Rodzaje u偶ytk贸w rolnych Grunty orne 艁膮ki i pastwiska
Okr臋gi podatkowe I II III IV I II III IV
Klasa u偶ytk贸w rolnych Przeliczniki
I 1,95聽 1,80聽 1,65聽 1,45聽 1,75聽 1,60聽 1,45聽 1,35
II 1,80聽 1,65聽 1,50聽 1,35聽 1,45聽 1,35聽 1,25聽 1,10
III a 1,65 1,50 1,40 1,25
III 聽 聽 聽 聽聽 1,25聽 1,15聽 1,05聽 0,95
III b聽 1,35聽 1,25聽 1,15聽 1,00
IV a聽 1,10聽 1,00聽 0,90聽 0,80
IV聽聽 聽聽 聽聽 聽聽 聽聽 0,75聽 0,70聽 0,60聽 0,55
IV b聽 0,80聽 0,75聽 0,65聽 0,60
V聽 0,35聽 0,30聽 0,25聽 0,20聽 0,20聽 0,20聽 0,15聽 0,15
VI聽 0,20聽 0,15聽 0,10聽 0,05聽 0,15聽 0,15聽 0,10聽 0,05
殴r贸d艂o: Ustawa o podatku rolnym
Stawki podatku rolnego s膮 rocznymi stawkami kwotowymi, kszta艂towanymi w relacji do 1 ha przeliczeniowego. Ustala si臋 je jako r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮 2,5 q 偶yta obliczona wg 艣redniej ceny skupu 偶yta za pierwsze 3 kwarta艂y roku poprzedzaj膮cego rok podatkowy.
Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20 pa藕dziernika 2000 roku 艣rednia cena 偶yta za okres III pierwszych kwarta艂贸w 2000 roku wynosi艂a 35,82 z艂/1q. – zatem podatek, z 1 hektara przeliczeniowego (dla przelicznika 1,0) w roku 2001 b臋dzie wynosi艂 89,50 z艂.
Rada gminy mo偶e jednak obni偶y膰 艣redni膮 cen臋 skupu 偶yta, okre艣lone przez Prezesa GUS. Podatek rolny od os贸b fizycznych ustala w drodze decyzji na rok podatkowy w贸jt (burmistrz, prezydent) w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia grunt贸w. Podatek rolny p艂atny jest w 4 ratach, w terminie do 15 marca, maja, wrze艣nia i listopada roku podatkowego.
Ustawa przewiduje stosowanie licznych zwolnie艅 i ulg. Cz臋艣膰 z nich ma charakter przedmiotowy i nawi膮zuje do w艂a艣ciwo艣ci (np. niskiej jako艣ci). Inne maj膮 charakter stymulacyjny, b膮d藕 wynikaj膮 ze zdarze艅 losowych, a tak偶e z faktu po艂o偶enia grunt贸w na terenach g贸rskich i podg贸rskich. Natomiast podmiotowy charakter maj膮 ulgi z tytu艂u zmniejszonej zdolno艣ci p艂atniczej. Podatek rolny ma du偶e znaczenie w gminach wiejskich, gdzie jest g艂贸wnym 藕r贸d艂em dochod贸w bud偶etu gminnego. Ma on charakter produkcyjny, zwi膮zany jest z produkcj膮 roln膮, jej wydajno艣ci膮, efektywno艣ci膮, rozmiarami i struktur膮, podejmowanymi inwestycjami. Ma wi臋c, przynajmniej w cz臋艣ci inny charakter ni偶 podatek od nieruchomo艣ci. Wysoko艣膰 zobowi膮zania podatkowego w zakresie podatku rolnego zale偶y od czynnik贸w kszta艂tuj膮cych przychody i koszty gospodarstwa rolnego, oraz od sytuacji osobistej podatnika.
Zwolnienia przedmiotowe:
W ustawie o podatku rolnym okre艣lono nast臋puj膮ce zwolnienia:
U偶ytki rolne klas V,VI.VI z (zwolnienie stosowane z urz臋du).
Grunty po艂o偶one w pasie drogi granicznej (zwolnienie stosowane z urz臋du).
Grunty orne, 艂膮ki i pastwiska obj臋te melioracj膮.
U偶ytki rolne, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej , przy czym zwolnienie dotyczy膰 mo偶e nie wi臋cej ni偶 20% powierzchni u偶ytk贸w rolnych gospodarstwa, nie wi臋cej ni偶 10 ha (do 3 lat).
Grunty lub prawo wieczystego u偶ytkowania grunt贸w, nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego lub powi臋kszenie ju偶 istniej膮cego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczaj膮cej 100 ha, oraz grunty Pa艅stwowego Funduszu Ziemi i Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa (na 5 lat) (
Grunty powsta艂e z zagospodarowania nieu偶ytk贸w (na 5 lat).
Grunty otrzymane w wyniku wymiany lub scalenia (na 1 rok).

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.