Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Powody i Sposoby Korzystania z Rajow Podatkowych ::.

Jednym z powod贸w korzystania z raj贸w podatkowych jest unikanie i uchylanie si臋 od podatk贸w. Unikanie podatk贸w polega na redukowaniu w spos贸b sztuczny odpowiedzialno艣ci podatkowej do takiego poziomu, w kt贸rym opodatkowanie jest najni偶sze. Ma w贸wczas miejsce dopasowanie konkretnej sytuacji do sytuacji najkorzystniejszej dla podatnika. Mo偶na te偶 sztucznie ukszta艂towa膰 sytuacj臋 podatnika, dokonuj膮c np. pozornego podzia艂u gospodarstwa rolnego pomi臋dzy cz艂onk贸w rodziny w艂a艣ciciela. Mo偶na legalnie zmniejszy膰 rozmiary dzia艂alno艣ci produkcyjnej lub us艂ugowej czy zmieni膰 lokalizacj臋.
Unikanie r贸偶ni si臋 od siebie w r贸偶nych krajach w zale偶no艣ci od przepis贸w prawa podatkowego, jakie w nich obowi膮zuj膮. Wsp贸ln膮 cech膮 tego procederu jest natomiast wykorzystywanie mo偶liwo艣ci w ramach istniej膮cych przepis贸w, dzi臋ki kt贸rym mniejsza jest zar贸wno odpowiedzialno艣膰 podatkowa, jak i podatek:
1) doch贸d mo偶e by膰 zamieniony w kapita艂 lub zyski kapita艂owe dzi臋ki wykorzystaniu mechanizmu dywidend;
2) p艂atno艣膰 za towary lub us艂ugi mo偶e by膰 dokonywana efektywnie w formie po偶yczek, czasami nieoprocentowanych;
3) wykorzystanie wsp贸艂w艂asno艣ci prawnej, dochod贸w lub aktyw贸w, kt贸re mog膮 by膰 przekazane w r臋ce osoby korzystaj膮cej ze zwolnienia podatkowego lub opodatkowanej ni偶szymi stawkami;
4) kapita艂 sp贸艂ki mo偶e by膰 gromadzony w formie po偶yczek, dzi臋ki czemu opodatkowanie jest mniej dolegliwe itp.
Uchylanie si臋 od podatku jest zawsze dzia艂aniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Mo偶e ono polega膰 np. na sk艂adaniu fa艂szywych zezna艅 podatkowych. Uchylanie si臋 od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przest臋pstwem, z kt贸rym wi膮偶e si臋 odpowiedzialno艣膰 karna. Jest ono dokonywane w r贸偶nych formach i przy u偶yciu r贸偶nych metod.
Osoby fizyczne uchylaj膮 si臋 od opodatkowania fa艂szuj膮c deklaracje podatkowe, sk艂adaj膮c nieprawdziwe zeznania, zatajaj膮c informacje podatkowe lub adresy zamieszkania. W wielu krajach zachodnich uchylanie si臋 od opodatkowania nast臋puje poprzez nadu偶ycie przepis贸w reguluj膮cych wymian臋 pieni臋dzy.
Uchylanie przybiera podobne formy w r贸偶nych krajach. Najbardziej popularne w艣r贸d nich to:
- niezg艂oszenie przez podatnika organom kontrolnym swojej obecno艣ci lub dzia艂alno艣ci w kraju, w kt贸rym przebywa lub wykonuje tak膮 dzia艂alno艣膰;
- niezg艂oszenie 藕r贸de艂 przychodu podlegaj膮cych opodatkowaniu, dochod贸w lub zysk贸w pomimo istnienia generalnego obowi膮zku dokonania takiego zg艂oszenia;
- niewykazanie pe艂nej sumy dochodu podlegaj膮cego opodatkowaniu, zg艂oszenie odlicze艅 od wydatk贸w, kt贸re nie zosta艂y poniesione albo zg艂oszenie ich w rozmiarach wy偶szych ni偶 zaistnia艂y w rzeczywisto艣ci, b膮d藕 te偶 dokonanie nie przys艂uguj膮cych odlicze艅;
- odliczenia ulg z tytu艂u nie istniej膮cych dzieci czy odliczenie amortyzacji z tytu艂u nie istniej膮cych maszyn i urz膮dze艅;
- niedokonanie wp艂at do organ贸w podatkowych podatk贸w po颅tr膮conych od p艂ac zatrudnionych pracownik贸w.
Lista ta mo偶e by膰 wzbogacona o dalsze pozycje. Wiele z wymienionych rodzaj贸w uchylania si臋 od podatk贸w jest dokonywanych przy u偶yciu fa艂szywych rachunk贸w czy dowod贸w p艂atno艣ci, fa艂szowania ksi膮g podatkowych i ewidencji skarbowej.
Jednym ze sposob贸w unikania podatku we w艂asnym kraju jest przemieszczenie dzia艂alno艣ci lub kapita艂u do innego kraju, dzi臋ki czemu s膮 one nie znane w艂adzom podatkowym. Sprawdzanie informacji za granic膮 jest znacznie trudniejsze ni偶 wewn膮trz kraju. Zagraniczne dokumenty finansowe zawy偶aj膮ce koszty zakupu i zani偶aj膮ce koszty sprzeda偶y maj膮 szans臋 na wi臋ksz膮 akceptacj臋 ni偶 podobne dokumenty krajowe. 艁atwiej te偶 udowodni膰 straty opodatkowanej dzia艂alno艣ci poniesione za granic膮 ni偶 w kraju. Ponadto podatnik mo偶e skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci przeniesienia si臋 za granic臋 – do oazy podatkowej.
Mimo bezskutecznych pr贸b stworzenia jednej definicji i u艂omno艣ci istniej膮cych termin贸w mo偶liwe jest wyr贸偶nienie czterech kategorii wykorzystania oaz podatkowych, od absolutnie legalnych – z punktu widzenia prawa podatkowego – do niedozwolonych, a nawet przest臋p颅czych.
Po pierwsze, mo偶e mie膰 miejsce korzystanie z oaz bez jakiejkolwiek motywacji finansowej, gdy chodzi o operacje podatkowe nie maj膮ce wp艂ywu na podatki narodowe. Przyk艂adem mo偶e by膰 funkcjonowanie w oazie podatkowej banku ameryka艅skiego, kt贸ry zostaje ca艂kowicie opodatkowany przez Stany Zjednoczone.
Po drugie, mo偶liwe jest wykorzystywanie oaz podatkowych korzystnie dla podatnika, a jednocze艣nie ca艂kowicie zgodne z prawem. Przyk艂adem mo偶e by膰 zwolnienie z podatku udzielane sp贸艂kom na pewien okres w celu dokonywania okre艣lonych inwestycji, np. w krajach nieuprzemys艂owionych, b臋d膮cych oazami.
Po trzecie, mo偶emy m贸wi膰 r贸wnie偶 o stosowaniu oaz w przypad颅ku tzw. mi臋dzynarodowej strategii podatkowej (International tax plannig), kt贸ra poszukuje najkorzystniejszych rozwi膮za艅 podatko颅wych dla indywidualnych os贸b fizycznych, sp贸艂ek lub grup sp贸艂ek. Dzia艂ania te oparte s膮 na wykorzystywaniu luk prawnych b膮d藕 administracyjnych b膮d藕 trudno艣ci w przep艂ywie informacji i zawi艂o艣ci procedury.
Po czwarte, za kategori臋 wykorzystania oaz mo偶emy uzna膰 oszustwo podatkowe, kt贸re jest dzia艂aniem przest臋pczym. Jest to akt, za pomoc膮 kt贸rego podatnik usi艂uje uchyli膰 si臋 od ci膮偶膮cego na nim obowi膮zku w spos贸b niedozwolony, np. przez pomini臋cie deklaracji swych dochod贸w. Dzia艂ania takie s膮 niezgodne z prawem.
Techniki przeprowadzania operacji finansowych w oazach po颅datkowych s膮 liczne i nie zawsze znane. Generalnie mo偶emy wy颅r贸偶ni膰 trzy podstawowe sposoby wykorzystywania oaz podatko颅wych. S膮 to:
1) transfer zysk贸w poprzez zani偶anie lub podwy偶szanie cen zakupu i sprzeda偶y towar贸w i us艂ug oraz koszt贸w utrzymania;
2) zastosowanie sp贸艂ki rotacyjnej;
3) nabywanie umownych korzy艣ci (treaty shopping).

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.