Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Rodzaje Podatk贸w Lokalnych ::.

Zbi贸r wszystkich podatk贸w i zwi膮zane z nimi przepisy obowi膮zuj膮ce w danym kraju nazywamy systemem podatkowym. Kszta艂t tego systemu, a zatem liczba podatk贸w, ich konstrukcja i wzajemne powi膮zania mi臋dzy nimi maj膮 du偶y wp艂yw na warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, mo偶liwo艣ci rozwoju gospodarczego kraju i w rezultacie na warunki 偶ycia wszystkich obywateli.
Obecnie obowi膮zuje w Polsce 8 ustaw nak艂adaj膮cych obowi膮zki podatkowe; je艣li wliczy膰 wp艂aty z zysku i op艂at臋 skarbow膮 – to regulacji jest 10. Konstytucja nakazuje, aby podatki by艂y nak艂adane wy艂膮cznie w drodze ustawy.
Zasady funkcjonowania systemu podatkowego (procedury, informacja, ochrona tajemnicy itp.) reguluje uchwalona w sierpniu 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Na prawn膮 infrastruktur臋 systemu podatkowego sk艂adaj膮 si臋 te偶 ustawy przyznaj膮ce podatnikom przywileje, w tym tzw. ustawy zwi膮zkowe; umowy mi臋dzynarodowe, w tym 63 umowy o unikaniu podw贸jnego opodatkowania oraz – wskazane ustawami – rozporz膮dzenia wykonawcze.
Uchwalona w 1997 r. Konstytucja RP ostatecznie potwierdzi艂a, 偶e do przepis贸w prawa podatkowego nie zalicza si臋 wszelkiego rodzaju zarz膮dze艅, obwieszcze艅, ok贸lnik贸w czy pism wyja艣niaj膮cych. Obowi膮zuj膮 one wy艂膮cznie jednostki podleg艂e wydaj膮cemu zarz膮dzenie, a nie podatnik贸w.
Na polski system podatkowy sk艂ada si臋 dzi艣 11 tytu艂贸w podatkowych, czyli rodzaj贸w podatk贸w. Dochodami bud偶et贸w gminnych s膮 tak偶e 4 rodzaje op艂at, kt贸re co prawda nie nosz膮 wszystkich cech podatku, jednak stosuje si臋 do nich przepisy o zobowi膮zaniach podatkowych. Do element贸w polskiego systemu podatkowego trzeba te偶 zaliczy膰 quasi-podatki, nazywane sk艂adkami, a w tym przede wszystkim sk艂adk臋 na ubezpieczenie spo艂eczne (ZUS).
Z punktu widzenia podatnika, najistotniejszy jest podzia艂 podatk贸w na dwie grupy:
podatki bezpo艣rednie, czyli takie, kt贸re s膮 obliczane od indywidualnego dochodu, przychodu, czy maj膮tku.
Do g艂贸wnych podatk贸w bezpo艣rednich zaliczamy:
搂 podatek dochodowy od os贸b fizycznych (z ang. PIT),
搂 podatek dochodowy od os贸b prawnych (z ang. CIT),
搂 podatek od spadk贸w i darowizn,
搂 podatek rolny,
搂 podatek le艣ny,
搂 podatek od nieruchomo艣ci,
搂 podatek od 艣rodk贸w transportu,
搂 podatek od posiadania ps贸w.
podatki po艣rednie, czyli takie, kt贸re s膮 wliczane w cen臋 towaru lub us艂ugi. P艂atnikiem tych podatk贸w s膮 sprzedawcy, jednak faktycznie obci膮偶aj膮 one ostatecznego konsumenta.
Do tej kategorii zaliczamy:
搂 podatek od towar贸w i us艂ug, zwany tak偶e podatkiem od warto艣ci dodanej (z ang. VAT),
搂 podatek akcyzowy,
搂 podatek od gier.
Op艂aty, kt贸re w pe艂ni stanowi膮 doch贸d gmin, a s膮 ponoszone przez przedsi臋biorstwa i osoby fizyczne, to:
op艂ata skarbowa, czyli nale偶no艣膰 pobierana przy za艂atwianiu spraw przez organy administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, oraz od niekt贸rych czynno艣ci cywilnoprawnych;
op艂ata targowa, wed艂ug stawek i regu艂 okre艣lonych przez gmin臋,
op艂ata administracyjna, czyli rodzaj lokalnej op艂aty skarbowej,
op艂ata miejscowa, zwana te偶 turystyczn膮, czy klimatyczn膮, bywa wprowadzana – za zgod膮 wojewody -w niekt贸rych gminach o szczeg贸lnych walorach naturalnych.
Podstawow膮 grup臋 dochod贸w w艂asnych stanowi膮 podatki i op艂aty lokalne. Podatki lokalne mo偶emy podzieli膰 na regulowane przez pa艅stwo i ustalone przez samorz膮dy terytorialne. Metody regulowania podatk贸w lokalnych przez pa艅stwo mog膮 by膰 rozmaite. Organy pa艅stwowe dokonuj膮 doboru podatk贸w, kt贸re mog膮 wp艂ywa膰 do bud偶et贸w samorz膮dowych, co znajduje wyraz w ustawach. Maj膮 one charakter w pe艂ni obligatoryjny lub te偶 organy samorz膮dowe wybieraj膮 z ?listy” ustalonej przez pa艅stwo te podatki, kt贸re s膮 ze wzgl臋du na warunki danego samorz膮du terytorialnego – najbardziej dogodne. Podatki lokalne regulowane przez organy pa艅stwowe s膮 nadal – mimo oddania ich do dyspozycji samorz膮d贸w – instrumentem polityki finansowej pa艅stwa wobec jednostek gospodarczych, gdy wp艂ywy z tych tytu艂贸w s膮 ustalone w oparciu o elementy techniki podatkowej okre艣lane og贸lnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawnymi. Nie s膮 to wi臋c dochody swobodnie kszta艂towane przez organy samorz膮dowe. Samorz膮dy mog膮 jednak wp艂ywa膰 na ich wysoko艣膰, szczeg贸lnie, gdy pozostawia si臋 im swobod臋 doboru stawek lub mo偶liwo艣膰 wyboru stawek w granicach ustalonych przez pa艅stwo, decyzje dotycz膮ce ulg i zwolnie艅 itp. Ponadto organy samorz膮dowe mog膮 po艣rednio wp艂ywa膰 na wysoko艣膰 dochod贸w z tytu艂u omawianych podatk贸w i op艂at przez oddzia艂ywanie na rozw贸j proces贸w spo艂eczno – gospodarczych, kszta艂tuj膮cych podstaw臋 opodatkowania. Podatki ustalone przez samorz膮dy terytorialne charakteryzuj膮 si臋 tym, 偶e o ich rodzaju, konstrukcji i wprowadzeniu decyduj膮 same samorz膮dy, Op艂aty lokalne typu publicznoprawnego charakteryzuj膮 si臋 tym, ich rodzaje i konstrukcja s膮 ustalone albo przez pa艅stwo w spos贸b jednolity dla wszystkich samorz膮d贸w terytorialnych, albo rodzaje op艂at ustala pa艅stwo, a samorz膮d terytorialny decyduje o stawkach lub te偶 samorz膮d ustala zar贸wno ich rodzaje, jak i konstrukcj臋. W dw贸ch ostatnich przypadkach wp艂ywy z op艂at mog膮 kszta艂towa膰 si臋 rozmaicie w przekroju poszczeg贸lnych samorz膮d贸w. Omawiaj膮c problematyk臋 dochod贸w i op艂at lokalnych, nale偶a艂oby precyzyjnie okre艣li膰 co rozumiemy pod poj臋ciem ?dochodu podatkowego gmin”. Ot贸偶 dochodem podatkowym gmin nale偶a艂oby okre艣li膰 przymusowe 艣wiadczenie pieni臋偶ne o charakterze og贸lnym, bezzwrotnym, nieodp艂atnym, pobierane przez jednostki samorz膮du terytorialnego w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci. 艢wiadczenia takie nak艂adane s膮 na podstawie akt贸w normatywnych o charakterze ustawowym oraz w trybie samoopodatkowania mieszka艅c贸w. Dochody podatkowe gmin mo偶na klasyfikowa膰 w r贸偶ny spos贸b, na podstawie zr贸偶nicowanych kryteri贸w. Podzia艂em dochod贸w podatkowych gmin ze wzgl臋du na kryterium prawne – ich zwi膮zku z bud偶etem gmin w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci jest ich podzia艂 na podatki samorz膮dowe i udzia艂y w podatkach pa艅stwowych. Dokonuj膮c podzia艂u wed艂ug charakteru ekonomicznego podatk贸w, dzieli si臋 je na og贸艂 na grupy zbli偶one sw膮 konstrukcj膮, umieszczaj膮c je:
- po pierwsze, w grupie podatk贸w bezpo艣rednich lub po艣rednich wyr贸偶nionych z punktu widzenia to偶samo艣ci osoby podatnika formalnego i rzeczywistego,)
- po drugie, dziel膮c je wed艂ug przedmiotu opodatkowania na przychodowe, dochodowe, maj膮tkowe, od wydatk贸w.
Mniejsze znaczenie odgrywaj膮 inne podzia艂y – np. podatki zwyczajne, kt贸rymi jest wi臋kszo艣膰 podatk贸w samorz膮dowych i nadzwyczajne lub obligatoryjne i rzadziej wyst臋puj膮ce w systemach podatkowych- fakultatywne. Ze wzgl臋du na osob臋 podatnika mo偶na z kolei wyr贸偶ni膰 podatki pobierane od os贸b fizycznych i os贸b prawnych. Podstawowym (wymienionym wy偶ej) podzia艂em podatk贸w, kt贸ry odnosi si臋 do wszystkich podatk贸w, w tym tak偶e do podatk贸w lokalnych jest ich podzia艂 na podatki bezpo艣rednie i po艣rednie. Bowiem podatki bezpo艣rednie s膮 zwi膮zane z wysoko艣ci膮 osi膮ganych dochod贸w i wynagrodze艅 oraz z wysoko艣ci膮 istniej膮cego maj膮tku. Do podatk贸w tych zaliczamy podatki dochodowe, przychodowe, podatki gruntowe i maj膮tkowe. Podatkami po艣rednimi s膮 podatki, kt贸re w spos贸b wt贸rny wskazuj膮 na domniemane istnienie dochodu i s膮 one pobierane od dokonywanych dochod贸w. Zaliczamy do nich r贸wnie偶 podatki przychodowe, konsumpcyjne i obci膮偶enia akcyzowe. Z punktu widzenia techniki poboru, podatkami bezpo艣rednimi s膮 te podatki, kt贸re p艂acone s膮 przez osoby bezpo艣rednio zobowi膮zane do tego przez istniej膮ce przepisy prawne, natomiast podatki po艣rednie p艂ac膮 osoby nie zobowi膮zane bezpo艣rednio do ich p艂acenia. Z punktu widzenia przerzucania podatk贸w – do bezpo艣rednich zalicza si臋 te podatki, kt贸re nie mog膮 by膰 przerzucane na inne osoby, lub przerzucane by膰 nie powinny. Podatki po艣rednie natomiast mog膮 by膰 przerzucane. W艣r贸d dochod贸w podatkowych gmin gminy przewa偶aj膮 podatki bezpo艣rednie.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.