Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Rodzaje Rajow Podatkowych ::.

Oazami s膮 przede wszystkim kraje o niewielkiej i cz臋sto ubogiej ludno艣ci oraz ma艂ej powierzchni. Zgodnie z terminologi膮 stosowan膮 przez ONZ, nazywa si臋 je mikropa艅stwami.
Znikomo艣膰 w艂asnych 藕r贸de艂 podatkowych, zwi膮zana z ma艂膮 liczb膮 ludno艣ci, brak w艂asnych surowc贸w, niew艂a艣ciwe proporcje pomi臋dzy podstawowymi sektorami ekonomicznymi, niewielka aktywno艣膰 gospodarcza sk艂ania mikropa艅stwa do szukania innych mo偶liwo艣ci pomna偶ania dochod贸w publicznych. Tak膮 mo偶liwo艣膰 wiele z nich upatrzy艂o sobie w rozwoju sektora us艂ug finansowych. Pozyskiwanie kapita艂u zagranicznego przejawia si臋 w przychylnym ustawodawstwie podatkowym oraz liberalnym ustawodawstwie dewizowym. Dodatkowo oferowany jest bogaty wachlarz us艂ug bankowych.
Decyzje o niskim opodatkowaniu maj膮 cz臋sto charakter polityczny. Zmierzaj膮 one do tego, aby kraje s艂abo rozwini臋te gospodarczo mog艂y r贸wnowa偶y膰 w艂asny niedorozw贸j ekonomiczny poprzez przyci膮ganie i prowadzenie na swoim terenie mi臋dzynarodowej dzia艂alno艣ci finansowej. Przyczyn膮 niskich podatk贸w w mikropa艅stwach jest r贸wnie偶 ma艂a wydajno艣膰 藕r贸de艂 fiskalnych. Znikome dochody ludno艣ci oraz skromne maj膮tki w tych krajach uniemo偶liwiaj膮 uzyskiwanie przez bud偶et pa艅stwa znaczniejszych wp艂yw贸w. W konsekwencji ma miejsce raczej opodatkowanie dzia艂alno艣ci finansowej i handlu mi臋dzynarodowego.
Istniej膮 r贸偶ne mo偶liwo艣ci klasyfikowania oaz podatkowych w zale偶颅no艣ci od przyj臋tych kryteri贸w. oazy podatkowe mog膮 by膰 klasyfikowane g艂贸wnie ze wzgl臋du na zakres oferowanych korzy艣ci finansowych oraz ze wzgl臋du na ich poziom. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z oazami og贸lnymi i specjalistycznymi. Natomiast w drugim – z oazami:
1) bezpodatkowymi,
2) w kt贸rych istniej膮 podatki, lecz ich wysoko艣膰 jest nieznaczna,
3) w kt贸rych istnieje normalny system podatkowy, ale r贸wnocze艣nie mo偶na skorzysta膰 w okre艣lonych okoliczno艣ciach ze szczeg贸lnych przywilej贸w.
Z punktu widzenia zakresu korzystania z przywilej贸w oferowanych w oazach podatkowych, mo偶na rozr贸偶ni膰 oazy og贸lne i oazy specjalistyczne.
Oazy og贸lne oferuj膮 najszerszy zakres korzy艣ci podatkowych i finansowych. S膮 to z regu艂y minipa艅stwa lub terytoria kolonialne. W celu przyci膮gni臋cia klient贸w oferuj膮 one najwi臋ksze gwarancje gospodarcze, fiskalne, s膮dowe i polityczne.
Z kolei oazy specjalistyczne posiadaj膮 rozwini臋t膮 i zr贸偶nicowan膮 gospodark臋. Zachowana jest w艂a艣ciwa proporcja pomi臋dzy sektorem pozyskiwania surowc贸w a produkcj膮 i us艂ugami. Sektor finansowy mo偶e zajmowa膰 znacz膮ce miejsce, ale w 偶adnym przypadku nie stanowi jedynego 藕r贸d艂a dochod贸w publicznych. W niekt贸rych oazach specjalistycznych istniej膮 stosunkowo wysokie podatki przy r贸wnoczesnym atrakcyjnym obci膮偶eniu fiskalnym specyficznych ga艂臋zi gospodarki lub grup podatnik贸w. W efekcie s膮 one cz臋sto strefami podatkowymi, b臋d膮cymi ogniwem po艣rednim mi臋dzy strefami o wysokim a niskim obci膮偶eniu podatkowym. Na przyk艂ad Holandia – kraj o wysokich podatkach – uchodzi za jedn膮 ze specjalistycznych oaz podatkowych. Wynika to z art. 13 prawa o sp贸艂kach z 1969 r., kt贸ry to przyznaje zwolnienie od podatku sp贸艂kom holdingowym, uczestnicz膮cym w inwestycjach poza Holandi膮. Kraj ten zawar艂 r贸wnie偶 jedn膮 z najwi臋kszych liczb bardzo korzystnych um贸w bilateralnych, co stwarza mo偶liwo艣膰 czerpania z nich korzy艣ci przez osoby trzecie.
Niekt贸re z obecnych oaz specjalistycznych mia艂y w przesz艂o艣ci charakter og贸lny, ale na skutek presji ze strony pa艅stw uprzemys艂owionych musia艂y ograniczy膰 zakres oferowanych us艂ug podatkowych.
Oazy podatkowe mo偶na podzieli膰 na 5 kategorii.
Pierwsza – to kraje, w kt贸rych dochody, przyrost kapita艂u i maj膮tku nie s膮 opodatkowane. Mo偶na by je nazwa膰 rzeczywistymi rajami podatkowymi. Do tej grupy nale偶膮 Bahrajn, Nowe Hebrydy (obecnie Yanuatu) i Kajmany. Cechuje je nie tylko bardzo korzystna sytuacja fiskalna, ale i bardzo liberalne i elastyczne prawo, dopuszczaj膮ce uproszczon膮 form臋 zak艂adania i prowadzenia sp贸艂ek.
Druga – to pa艅stwa, kt贸re pobieraj膮 podatek dochodowy jedynie wed艂ug zasad terytorialnych. Oznacza to, 偶e takie kraje jak Kostaryka, Hongkong, Haiti, Liberia, Panama i Filipiny co prawda 艣ci膮gaj膮 podatek dochodowy, ale tylko od dochod贸w, kt贸re wynikaj膮 z dzia艂alno艣ci wewn膮trzkrajowej. Wszystkie dochody wynikaj膮ce z zagranicznych 藕r贸de艂, pozostaj膮 wolne od podatk贸w. Oznacza to, 偶e wszystkie dywidendy, oprocentowanie i nale偶no艣ci licencyjne, kt贸re wp艂ywaj膮 z zewn膮trz, mog膮 by膰 podatkowo tezaurowane, co dla firm jest wyj膮tkowo korzystne.
Trzecia – to kraje o niskim opodatkowaniu. Mo偶e to wynika膰 albo ze stosowanej praktyki (jak np. na Isle of Man i wyspach w Kanale La Manche), albo te偶 z obowi膮zywania umowy podatkowej (co dotyczy szczeg贸lnie Antyli Holenderskich).
Za oazy czwartej kategorii uwa偶a si臋 pa艅stwa, kt贸re w przypadkach szczeg贸lnych gwarantuj膮 u艂atwienia podatkowe, jak np. ulgowe traktowanie okre艣lonych sp贸艂ek w Anguilli, na Gibraltarze czy te偶 na Jamajce.
Do pi膮tej – zaliczono kraje, kt贸re praktykuj膮 tzw. przywilej holdingowy, regulowany odr臋bnie w r贸偶nych pa艅stwach. Kryterium dotycz膮cym wszystkich jest rodzaj dzia艂alno艣ci gospodarczej. Musi ona ograniczy膰 si臋 do tego, by mie膰 udzia艂y w innych przedsi臋biorstwach lub tylko prowadzi膰 dzia艂ania administracyjne. Udzielanie kredyt贸w i po偶yczek lub licencji nie podwa偶a poj臋cia holdingu. Najwa偶niejszymi przedstawicielami tego rodzaju oaz podatkowych s膮: Liechtenstein, Luksemburg, Singapur oraz – z pewnymi ograniczeniami – Szwajcaria i Holandia.
Ze wzgl臋du na sytuacj臋 fiskaln膮 w oazach podatkowych pa艅stwa i terytoria zosta艂y podzielone na kilka grup. S膮 to kraje:
- kt贸re nie nak艂adaj膮 偶adnego podatku na swoich rezydent贸w (Andora czy Bahama),
- kt贸re tylko opodatkowuj膮 doch贸d uzyskiwany w kraju, a uwalniaj膮 od podatku dochody zagraniczne (Kostaryka, Hongkong),
- w kt贸rych uzyskany tam doch贸d jest nieopodatkowany, natomiast opodatkowuje si臋 doch贸d uzyskiwany za granic膮 (Monaco),
- terytoria, kt贸re opodatkowuj膮 doch贸d swych rezydent贸w uzys颅kiwany za granic膮, przy czym stawki s膮 bardzo umiarkowane, nawet poni偶ej l % (Guernsey, Jersey czy Sark),
- kt贸re opodatkowuj膮 zakumulowane bogactwa (warto艣ci material颅ne), a nie bie偶膮cy doch贸d (Urugwaj),
- w kt贸rych mo偶na stosowa膰 kombinacj臋 korzystnych przepis贸w. I tak, na po艂udniu Hiszpanii rejestruj膮 si臋 podatnicy emeryci – co zwalnia ich od podatku dochodowego – r贸wnocze艣nie prowadz膮c dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w pobliskim Gibraltarze, b臋d膮cym oaz膮 podatkow膮.
Oazy mog膮 by膰 grupowane ze wzgl臋du na ich po艂o偶enie geograficzne. Ich lokalizacj臋 prezentuj膮 mapy za艂膮czone na ko艅cu niniejszej ksi膮偶ki. Lokalizacja terytorialna decyduje o klienteli poszczeg贸lnych oaz; rekrutuje si臋 ona na og贸艂 z pa艅stw le偶膮cych w najbli偶szym s膮siedztwie.
Mo偶na wyodr臋bni膰 te偶 oazy podatkowe, kt贸re stwarzaj膮 szczeg贸lnie korzystne warunki dla os贸b fizycznych. Ich dochody bywaj膮 w tych oazach ca艂kowicie zwolnione od podatku b膮d藕 okre艣lone rodzaje dochod贸w korzystaj膮 z preferencji. W Europie oazami tego typu s膮: Andora, Irlandia, Monako, Campione de Italia; poza Europ膮 – Bahama, Bermudy, Kajmany, Polinezja Francuska czy Saint Barthelemy.
Osoby fizyczne pragn膮ce obni偶enia swoich podatk贸w wykorzystuj膮 cz臋sto formy organizacyjne sp贸艂ek. R贸偶norodno艣膰 os贸b prawnych potencjalnie sprzyja szerszemu wykorzystywaniu przywilej贸w oferowa颅nych w oazach podatkowych. Szczeg贸lnie przydatn膮 form膮, jak dowodzi tego praktyka, s膮 sp贸艂ki os贸b b膮d藕 sp贸艂ki kapita艂owe. Bardzo przydatnym mechanizmem korzystania z oaz jest te偶 istnienie tego typu struktur, gdzie sp贸艂ka-matka posiada liczne filie za granic膮. Wyst臋puj膮 te偶 takie formy organizacyjne jak oddzia艂y handlowe i niehandlowe, biura, siedziby g艂贸wne i holdingi. R贸偶norodno艣膰 tych form, jak dowodzi praktyka, jest nieograniczona.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.