Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Pozaeuropejskie Raje Podatkowe ::.

Hongkong. Wprowadzi艂 zasad臋 opodatkowania wy艂膮cznie 藕r贸de艂 miejscowych przychod贸w. Dwa wyj膮tki dotycz膮 opodatkowania instytucji finansowych od przychod贸w za granic膮 oraz odsetek z zagranicy, pochodz膮cych od innych podmiot贸w ni偶 instytucje bankowe. Mimo statusu oazy podatkowej obowi膮zuj膮 unormowania prawne, kt贸rych celem jest zapobieganie niep艂aceniu podatk贸w.
Tajlandia. Powo艂ano Bangkok International Banking Facilities (BIBF). Przepisy bankowe uproszczono i uelastyczniono. BIBF wprowadzi艂a 10% preferencyjny podatek od os贸b prawnych.
Labuan. Oferuje bardzo atrakcyjne opodatkowanie, b膮d藕 to w maksymalnej wysoko艣ci 20 tys. dolar贸w malezyjskich, b膮d藕 te偶 3% maksymaln膮 stawk臋. Pozwala bankom zagranicznym przeprowadza膰 operacje wy艂膮cznie w walucie obcej. Mankamentem jest brak wystarczaj膮cej infrastruktury.
Tajwan. W latach 90. wydano tam przepisy prawne reguluj膮ce dzia艂alno艣膰 zagranicznych bank贸w. S膮 one zwolnione z podatku przemys艂owego i op艂at stemplowych. Banki zagraniczne maj膮 mo偶liwo艣膰 anga偶owania si臋 w szeroki zakres czynno艣ci, w tym m.in. zarz膮dzanie funduszami powierniczymi, obr贸t papierami warto艣ciowymi, po艣redniczenie w transakcjach futures.
Kajmany. Na wyspach dzia艂a oko艂o 540 bank贸w i funduszy powierniczych, w tym 70 przedstawicielstw kilkudziesi臋ciu najwi臋kszych bank贸w na 艣wiecie. Dzia艂aj膮 tam m.in. takie gigantyczne instytucje ameryka艅skie jak: Merill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Republic National Bank of New York i US Trus Company.
Nauru. Jedyne obci膮偶enie fiskalne tam istniej膮ce to niskie op艂aty importowe od tytoniu i alkoholi. Mankamentem Nauru jest ci膮g艂y brak lokalnych ekspert贸w w dziedzinie prawa, bankowo艣ci, rachunkowo艣ci. W rezultacie czynno艣ci tego typu s膮 dokonywane na zlecenie lokalnych firm za granic膮.
Nevis. Wyspa po艂o偶ona na wsch贸d od Puerto Rico. W 1984 r. rz膮d Nevis 艣wiadomie uczyni艂 wysp臋 oaz膮 podatkow膮. Przyj臋ty akt normatywny the Nevis Business Corporation Ordinance (NBCO) z 1984 r. stworzy艂 bardzo dogodne warunki dla dzia艂alno艣ci sp贸艂ek oraz rozlu藕ni艂 kontrol臋 dewizow膮. Podmioty lokalne, zajmuj膮ce si臋 handlem, hotelarstwem i po艣rednic颅twem nieruchomo艣ciami podlegaj膮 ustawie z 1885 r. (Companies Act 1885 – Chapter 335). Stanowi ona, 偶e stawki podatkowe wynosz膮 do 50%. Mo偶liwe jest natomiast skorzystanie ze zwolnienia podatkowego na okres do 15 lat. Natomiast sp贸艂ki utworzone na mocy NBCO nie s膮 opodatkowane od osi膮gni臋tego zysku. Ten偶e akt stanowi, jaka dzia艂alno艣膰 jest uznana za nie maj膮c膮 zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, a mianowicie:
- prowadzenie rachunk贸w bankowych,
- udzia艂 w posiedzeniach dyrektor贸w lub wsp贸lnik贸w,
- prowadzenie obs艂ugi finansowej sp贸艂ek,
- inwestowanie w akcje sp贸艂ek istniej膮cych na Nevis,
- utrzymywanie biura,
- dzia艂alno艣膰 zarejestrowanych agent贸w.
(more…)

.:: Raje Podatkowe i Pranie Brudnych Pini臋dzy ::.

Znaczna cz臋艣膰 艣rodk贸w w oazach podatkowych pochodzi z prania brudnych pieni臋dzy. Polega ono na tym, aby za pomoc膮 r贸偶nych dzia艂a艅 ukry膰 nielegalne pochodzenie uzyskanych pieni臋dzy, co umo偶liwia ich bezkarne w艂膮czenie do obrotu finansowego i gospodarczego. Przedmiotem ?prania” jest pieni膮dz got贸wkowy b膮d藕 pieni膮dz depozytowy (kredytowy) lub inne warto艣ci maj膮tkowe, pochodz膮ce – bezpo艣rednio lub po艣rednio – z wyst臋pku lub przeznaczone na jego dokonanie. Wynika st膮d, 偶e mieszcz膮 si臋 tu r贸wnie偶 pieni膮dze, kt贸re s膮 przeznaczone na finansowanie przygotowawczych czynno艣ci przest臋pczych. Dotyczy to tak偶e warto艣ci maj膮tkowych, kt贸re przez wielokrotne procesy oczyszczania zatracaj膮 zwi膮zek z przest臋pczym 藕r贸d艂em staj膮c si臋 w rezultacie obiektem inwestycji i przelew贸w dokonywanych w dobrej wierze. Celem czynno艣ci oczyszczaj膮cych jest uzyskanie przez pieni膮dze, pochodz膮ce z przest臋pstwa, formy niezb臋dnej dla legalnej u偶yteczno艣ci. Dla osi膮gni臋cia tego celu pieni膮dze musz膮 by膰 uwolnione od wszelkich 艣lad贸w dotycz膮cych ich pierwotnego pochodzenia lub transferu.
W艂膮czenie systemu bankowego w proceder prania brudnych pieni臋dzy jest zwi膮zane z kluczow膮 pozycj膮 bank贸w w obrocie pieni臋偶nym. Poza systemem bankowym nie istnieje 偶aden inny system, kt贸ry by艂by w stanie transformowa膰 i przelewa膰 ogromne ilo艣ci pieni臋dzy. W procesie prania brudnych pieni臋dzy rozr贸偶nia si臋 dwa zasadnicze etapy. Pierwszy obejmuje wszelkie dzia艂ania s艂u偶膮ce oczyszczaniu pieni臋dzy ze 艣lad贸w wskazuj膮cych na ich przest臋pczy charakter lub pochodzenie i to w mo偶liwie najkr贸tszym czasie. Jest to osi膮gane dzi臋ki takim operacjom jak wymiana brudnych pieni臋dzy na inn膮 walut臋 b膮d藕 zamiana brudnych pieni臋dzy na warto艣ci maj膮tkowe, kt贸rymi mo偶na 艂atwo dysponowa膰, czyli takie jak papiery warto艣ciowe na okaziciela czy kamienie szlachetne. Ponadto w ramach pierwszego etapu nast臋puje przekazywanie pieni臋dzy do innych pa艅stw, otwieranie kont w bankach i towarzystwach finansowych, spekulacje gie艂dowe oraz inwestycje.

(more…)

.:: Transfer Zysk贸w Poprzez Zani偶anie Lub Podwy偶szanie Cen ::.

Mechanizm transferu zysk贸w poprzez zani偶anie lub podwy偶szanie cen zakupu i sprzeda偶y towar贸w i us艂ug polega na sztucznej manipulacji tymi cenami. Podobnie mo偶na manipulowa膰 kosztami utrzymania, fikcyjnie je zani偶aj膮c lub podwy偶szaj膮c. Inaczej m贸wi膮c, koszty obrotu towarowo-us艂ugowego oraz utrzymania mog膮 by膰 r贸偶nicowa颅ne dla okre艣lonych kontrahent贸w, kt贸rzy zazwyczaj s膮 ze sob膮 powi膮zani. Stopie艅 powi膮za艅 podmiot贸w wyst臋puj膮cych w oazach podatkowych zale偶y od ich formy. A oto podstawowe spo艣r贸d nich:
Sp贸艂ka handlowa. Nie nale偶y si臋 da膰 zwie艣膰 okre艣leniu handlowa. Setki tego typu sp贸艂ek istniej膮 w Andorze, Liberii czy innych oazach, korzystaj膮c z lokalnych przywilej贸w przys艂uguj膮cych sp贸艂颅kom handlowym. Tymczasem sp贸艂ki te nie tylko po艣rednicz膮 w ku颅pnie – sprzeda偶y, ale i prowadz膮 dzia艂alno艣膰 us艂ugow膮 i pro颅dukcyjn膮.
Sp贸艂ka holdingowa. Sp贸艂ki te wi膮偶膮 si臋 z posiadaniem akcji, wk艂ad贸w bankowych, papier贸w warto艣ciowych czy nieruchomo艣ci. S膮 one r贸wnie偶 wykorzystywane dla prowadzenia dzia艂alno艣ci hand颅lowej lub biernego zarz膮dzania wk艂adami. W oazach nie zwraca si臋 szczeg贸lnej uwagi na fakt, czy dzia艂alno艣膰 i forma organizacyjna tych sp贸艂ek odpowiada ich nazwie. Wynika to m. in. st膮d, 偶e sp贸艂ki holdingowe korzystaj膮 z dalej id膮cych preferencji ni偶 sp贸艂ki hand颅lowe.
Fundusz powierniczy. Fundusze zak艂adane s膮 w celu dokonania zyskownego zakupu, zarz膮dzania papierami warto艣ciowymi lub nieruchomo艣ciami, wykorzystuj膮c do tego pieni膮dze innych. Klientami tych funduszy s膮 z regu艂y cudzoziemcy.
Uwi臋zione sp贸艂ki ubezpieczeniowe. Cz臋sto firmy maj膮ce wiele zobowi膮za艅 ubezpieczeniowych spotykaj膮 si臋 z nast臋puj膮cym problemem. Je偶eli chcia艂yby zaoszcz臋dzi膰 na ubezpieczeniu tworz膮c w艂asne rezerwy na pokrycie strat, to rezerwy takie nie by艂yby zazwyczaj zwolnione od podatku. Je艣li natomiast ubezpieczono by w 100% wszystkie mo偶liwe ryzyka, to koszty by艂yby ogromne. Wyst臋puj膮 ponadto nawet takie ryzyka, dla kt贸rych trudno znale藕膰 ubezpieczyciela, jak na przyk艂ad odpowiedzialno艣膰 wydawc贸w gazet za zamieszczane teksty. W贸wczas rozwi膮zanie mo偶e polega膰 na tym, 偶e zamiast poszukiwa膰 ubezpieczyciela mo偶na stworzy膰 w艂asn膮 firm臋 ubezpieczeniow膮 i zlokalizowa膰 j膮 w takim miejscu, w kt贸rym obci膮偶enie fiskalne dzia艂alno艣ci ubez颅pieczeniowej jest niewielkie, a ponadto firma taka dzia艂a w ukryciu i niejako na uwi臋zi. Stworzenie takiej firmy zezwala r贸wnie偶 jej w艂a艣cicielom na wykorzystanie 艣rodk贸w rezerwowych jako 藕r贸d艂a finansowania innej dzia艂alno艣ci. Wiele pa艅stw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, zwalczaj膮 ubezpieczanie si臋 we w艂asnej firmie.
Towarzystwo 偶eglugowe. Istnieje mo偶liwo艣膰 rejestracji statk贸w w takich krajach jak Kostaryka, Honduras, Liberia, Malta, Panama i Cypr, zak艂adaj膮c tam firm臋 偶eglugow膮 i rejestruj膮c j膮 za niewielk膮 op艂at膮. Rezultatem jest uiszczanie ni偶szych nale偶no艣ci od posiadanych jednostek p艂ywaj膮cych oraz mniej rygorystyczne wymogi w inspekcji technicznej. Towarzystwa 偶eglugowe zarejestrowane w oazach unikaj膮 te偶 nast臋pstw restrykcji stosowanych w niekt贸rych krajach macierzystych. I tak np. kraje arabskie nie wpuszczaj膮 do swych port贸w statk贸w zawijaj膮cych do Izraela, a Chiny stosuj膮 podobne utrudnienia wobec statk贸w zawijaj膮cych na Tajwan. R贸wnie偶 w przypadku mi臋dzynarodowej blokady – dotyczy艂o to Iraku po dokonaniu inwazji na Kuwejt- okaza艂a si臋 ona cz臋艣ciowo nieskuteczna, poniewa偶 rz膮d Saddama Hussejna korzysta艂 ze statk贸w zarejestrowanych w oazach.
Linia lotnicza. Czasami pod nazw膮 linii lotniczej zarejestrowany jest jeden w艂asny samolot, w skrajnym przypadku bywa i tak, 偶e nie istnieje nawet jedna maszyna lataj膮ca, a fikcyjna linia lotnicza zarejestrowana jest po to, aby jej w艂a艣ciciel – na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w mi臋dzynarodowych – m贸g艂 korzysta膰 ze zni偶ek dla siebie i rodziny w innych liniach lotniczych.
Bank zamorski. Jest regu艂膮 w skali mi臋dzynarodowej, i偶 uzyskanie zgody na za艂o偶enie banku jest uwarunkowane, co najmniej, spe艂nieniem nast臋puj膮cych wymog贸w:
1) posiadanie kapita艂u;
2) legitymowanie si臋 w艂a艣ciwymi kwalifikacjami profesjonalnymi;
3) nienaganna reputacj膮.
(more…)

.:: Rodzaje Rajow Podatkowych ::.

Oazami s膮 przede wszystkim kraje o niewielkiej i cz臋sto ubogiej ludno艣ci oraz ma艂ej powierzchni. Zgodnie z terminologi膮 stosowan膮 przez ONZ, nazywa si臋 je mikropa艅stwami.
Znikomo艣膰 w艂asnych 藕r贸de艂 podatkowych, zwi膮zana z ma艂膮 liczb膮 ludno艣ci, brak w艂asnych surowc贸w, niew艂a艣ciwe proporcje pomi臋dzy podstawowymi sektorami ekonomicznymi, niewielka aktywno艣膰 gospodarcza sk艂ania mikropa艅stwa do szukania innych mo偶liwo艣ci pomna偶ania dochod贸w publicznych. Tak膮 mo偶liwo艣膰 wiele z nich upatrzy艂o sobie w rozwoju sektora us艂ug finansowych. Pozyskiwanie kapita艂u zagranicznego przejawia si臋 w przychylnym ustawodawstwie podatkowym oraz liberalnym ustawodawstwie dewizowym. Dodatkowo oferowany jest bogaty wachlarz us艂ug bankowych.
Decyzje o niskim opodatkowaniu maj膮 cz臋sto charakter polityczny. Zmierzaj膮 one do tego, aby kraje s艂abo rozwini臋te gospodarczo mog艂y r贸wnowa偶y膰 w艂asny niedorozw贸j ekonomiczny poprzez przyci膮ganie i prowadzenie na swoim terenie mi臋dzynarodowej dzia艂alno艣ci finansowej. Przyczyn膮 niskich podatk贸w w mikropa艅stwach jest r贸wnie偶 ma艂a wydajno艣膰 藕r贸de艂 fiskalnych. Znikome dochody ludno艣ci oraz skromne maj膮tki w tych krajach uniemo偶liwiaj膮 uzyskiwanie przez bud偶et pa艅stwa znaczniejszych wp艂yw贸w. W konsekwencji ma miejsce raczej opodatkowanie dzia艂alno艣ci finansowej i handlu mi臋dzynarodowego.
Istniej膮 r贸偶ne mo偶liwo艣ci klasyfikowania oaz podatkowych w zale偶颅no艣ci od przyj臋tych kryteri贸w. oazy podatkowe mog膮 by膰 klasyfikowane g艂贸wnie ze wzgl臋du na zakres oferowanych korzy艣ci finansowych oraz ze wzgl臋du na ich poziom. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z oazami og贸lnymi i specjalistycznymi. Natomiast w drugim – z oazami:
1) bezpodatkowymi,
2) w kt贸rych istniej膮 podatki, lecz ich wysoko艣膰 jest nieznaczna,
3) w kt贸rych istnieje normalny system podatkowy, ale r贸wnocze艣nie mo偶na skorzysta膰 w okre艣lonych okoliczno艣ciach ze szczeg贸lnych przywilej贸w.
Z punktu widzenia zakresu korzystania z przywilej贸w oferowanych w oazach podatkowych, mo偶na rozr贸偶ni膰 oazy og贸lne i oazy specjalistyczne.
Oazy og贸lne oferuj膮 najszerszy zakres korzy艣ci podatkowych i finansowych. S膮 to z regu艂y minipa艅stwa lub terytoria kolonialne. W celu przyci膮gni臋cia klient贸w oferuj膮 one najwi臋ksze gwarancje gospodarcze, fiskalne, s膮dowe i polityczne.
Z kolei oazy specjalistyczne posiadaj膮 rozwini臋t膮 i zr贸偶nicowan膮 gospodark臋. Zachowana jest w艂a艣ciwa proporcja pomi臋dzy sektorem pozyskiwania surowc贸w a produkcj膮 i us艂ugami. Sektor finansowy mo偶e zajmowa膰 znacz膮ce miejsce, ale w 偶adnym przypadku nie stanowi jedynego 藕r贸d艂a dochod贸w publicznych. W niekt贸rych oazach specjalistycznych istniej膮 stosunkowo wysokie podatki przy r贸wnoczesnym atrakcyjnym obci膮偶eniu fiskalnym specyficznych ga艂臋zi gospodarki lub grup podatnik贸w. W efekcie s膮 one cz臋sto strefami podatkowymi, b臋d膮cymi ogniwem po艣rednim mi臋dzy strefami o wysokim a niskim obci膮偶eniu podatkowym. Na przyk艂ad Holandia – kraj o wysokich podatkach – uchodzi za jedn膮 ze specjalistycznych oaz podatkowych. Wynika to z art. 13 prawa o sp贸艂kach z 1969 r., kt贸ry to przyznaje zwolnienie od podatku sp贸艂kom holdingowym, uczestnicz膮cym w inwestycjach poza Holandi膮. Kraj ten zawar艂 r贸wnie偶 jedn膮 z najwi臋kszych liczb bardzo korzystnych um贸w bilateralnych, co stwarza mo偶liwo艣膰 czerpania z nich korzy艣ci przez osoby trzecie.
Niekt贸re z obecnych oaz specjalistycznych mia艂y w przesz艂o艣ci charakter og贸lny, ale na skutek presji ze strony pa艅stw uprzemys艂owionych musia艂y ograniczy膰 zakres oferowanych us艂ug podatkowych.
Oazy podatkowe mo偶na podzieli膰 na 5 kategorii.
Pierwsza – to kraje, w kt贸rych dochody, przyrost kapita艂u i maj膮tku nie s膮 opodatkowane. Mo偶na by je nazwa膰 rzeczywistymi rajami podatkowymi. Do tej grupy nale偶膮 Bahrajn, Nowe Hebrydy (obecnie Yanuatu) i Kajmany. Cechuje je nie tylko bardzo korzystna sytuacja fiskalna, ale i bardzo liberalne i elastyczne prawo, dopuszczaj膮ce uproszczon膮 form臋 zak艂adania i prowadzenia sp贸艂ek.
Druga – to pa艅stwa, kt贸re pobieraj膮 podatek dochodowy jedynie wed艂ug zasad terytorialnych. Oznacza to, 偶e takie kraje jak Kostaryka, Hongkong, Haiti, Liberia, Panama i Filipiny co prawda 艣ci膮gaj膮 podatek dochodowy, ale tylko od dochod贸w, kt贸re wynikaj膮 z dzia艂alno艣ci wewn膮trzkrajowej. Wszystkie dochody wynikaj膮ce z zagranicznych 藕r贸de艂, pozostaj膮 wolne od podatk贸w. Oznacza to, 偶e wszystkie dywidendy, oprocentowanie i nale偶no艣ci licencyjne, kt贸re wp艂ywaj膮 z zewn膮trz, mog膮 by膰 podatkowo tezaurowane, co dla firm jest wyj膮tkowo korzystne.
Trzecia – to kraje o niskim opodatkowaniu. Mo偶e to wynika膰 albo ze stosowanej praktyki (jak np. na Isle of Man i wyspach w Kanale La Manche), albo te偶 z obowi膮zywania umowy podatkowej (co dotyczy szczeg贸lnie Antyli Holenderskich).
(more…)

.:: Co To Jest Raj Podatkowy ::.

Idea艂em dla ka偶dego przedsi臋biorcy jest prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w takim systemie podatkowym, w kt贸rym nie ma w og贸le podatk贸w lub s膮 one niewielkie, poniewa偶 wysokie podatki i biurokratyczne przeszkody s膮 cz臋sto najwi臋kszym hamulcem dynamicznego rozwoju prywatnych przedsi臋biorstw.
Wiele kraj贸w 艣wiata, aby osi膮gn膮膰 znaczny rozw贸j gospodarczy, spe艂ni艂o ten przyjemny sen, w zwi膮zku z czym usun臋艂o szereg biurokratycznych przeszk贸d, a nast臋pnie zredukowa艂o lub zlikwidowa艂o jakiekolwiek formy podatk贸w bezpo艣rednich odnosz膮cych si臋 do okre艣lonego prawnego typu sp贸艂ek, lub form rezydencji (sta艂ego pobytu). W ostatnich dziesi臋cioleciach nast膮pi艂 niewiarygodny rozw贸j ?raj贸w podatkowych”, kt贸re poprzez likwidowanie ogranicze艅 i liberalizacj臋 jurysdykcji zwabi艂y zagranicznych inwestor贸w, kt贸rym bez tych udogodnie艅 by艂oby ci臋偶ko w takim miejscu rozwin膮膰 biznes. Z biegiem czasu wiele kraj贸w takich jak Kajmany, Bahamy sta艂o si臋 znacz膮cymi centrami finansowymi, w odr贸偶nieniu od przesz艂o艣ci, kiedy to czerpa艂y korzy艣ci przede wszystkim z produkcji trzciny cukrowej oraz niezbyt rozwini臋tego przemys艂u turystycznego. Przyp艂yw kapita艂u do tych miejsc spowodowa艂 zainteresowanie si臋 nimi bank贸w, trust贸w i zak艂ad贸w ubezpieczeniowych, kt贸re chcia艂y znale藕膰 si臋 w centrum zainteresowania, tote偶 nikogo nie dziwi, 偶e w wielu, przede wszystkim karaibskich ?rajach” znajduj膮 si臋 filie najbardziej znanych na 艣wiecie instytucji finansowych zarz膮dzaj膮cych wielomiliardowymi maj膮tkami klient贸w t臋skni膮cych za us艂ugami, kt贸rych kontynentalne banki nie mog膮 zaoferowa膰, a je艣li ju偶 to za wysok膮 op艂at膮.
Co doprowadzi艂o tak wiele kraj贸w do zmian przepis贸w podatkowych i istotnego zliberalizowania jurysdykcji w zakresie gospodarczym? Przede wszystkim d膮偶enie do przyci膮gni臋cia kapita艂u zagranicznego, kt贸ry przy braku tego rodzaju udogodnie艅 nie mia艂by najmniejszych powod贸w, aby skierowa膰 wzrok na te w艂a艣nie obszary. Po drugie kapita艂 zagraniczny staje si臋 藕r贸d艂em zysku rezyduj膮cych na miejscu sp贸艂ek, kt贸re oferuj膮 mu swoje us艂ugi. W ten spos贸b dochodzi do szybkiego rozwoju specjalistycznych us艂ug finansowych, kt贸rych kapita艂 zagraniczny wymaga lub potrzebuje w swojej dzia艂alno艣ci handlowo-inwestycyjnej.

Gospodarki, kt贸re przed przyj臋ciem tego liberalnego systemu zmuszone by艂y cz臋sto 偶y膰 z pomocy zagranicznej, poprzez przemy艣lany ruch, jakim jest bezsprzecznie optymalizacja systemu podatkowego, sta艂y si臋 najbardziej rozwini臋tymi obszarami w swoim regionie i teraz to one pomagaj膮 swoim mniej rozwini臋tym s膮siadom. Obecnie kraje te s膮 czo艂owymi centrami finansowymi okre艣lonych obszar贸w, oferuj膮 dyskrecj臋, anonimowo艣膰, wspania艂e us艂ugi finansowe i korzystne podatki dla firm, kt贸re wykorzysta艂y dane terytorium w celu optymalizacji podatk贸w.
Istniej膮 dwa typy stref o niskim opodatkowaniu. Pierwsze s膮 konstytuowane przez pa艅stwo, kt贸re opodatkowuje wewn臋trzne dochody na niskim poziomie. Dzieje si臋 tak w贸wczas, gdy bud偶et nie wymaga du偶ych dochod贸w ze wzgl臋du na ma艂e wydatki lub wyst臋powanie innych 藕r贸de艂 wp艂yw贸w na tyle wydajnych, 偶e mog膮 pokry膰 wydatki publiczne kraju. Przyk艂adem mo偶e by膰 Andora, kt贸ra uzyskuje wystarczaj膮ce wp艂ywy ze sprzeda偶y energii elektrycznej do Francji, Portugalii i Hiszpanii.
Drugimi s膮 pa艅stwa celowo wprowadzaj膮ce niskie obci膮偶enie podatkowe w celu przyci膮gni臋cia kapita艂u zagranicznego. R贸wnocze艣nie utrzymuj膮 one niskie obci膮偶enia podatkowe pozwalaj膮ce zasili膰 ich wewn臋trzne bud偶ety. Kraje te zdecydowa艂y si臋 艣wiadomie na przekszta艂颅cenie w oazy podatkowe, by o偶ywi膰 narodow膮 gospodark臋. Niejedno颅krotnie by艂a to decyzja wspierana przez kraje rozwini臋te. Przyk艂adem tego typu oaz jest Puerto Rico, le偶膮ce w strefie wp艂yw贸w ekonomicznych Stan贸w Zjednoczonych czy Gujana Francuska i Polinezja, kt贸re pozostaj膮 pod dominacj膮 ekonomiczn膮 Francji.

Zasadnicza cecha oaz podatkowych, jak膮 jest niskie obci膮偶enie podatkowe lub brak podatk贸w, nie wyczerpuje w pe艂ni z艂o偶ono艣ci tej kwestii. Istniej膮 kraje, kt贸re nie pobieraj膮 偶adnego podatku od kapita艂u (m. in. Nauru, Yanuatu, Turks i Caicos). Jednocze艣nie pobierane s膮 tam niewielkie podatki od wynagrodze艅. Mo偶liwe jest te偶 nieopodatkowanie dochod贸w pochodz膮cych z zagranicy. Wyst臋puje i taka sytuacja, 偶e kraje wysoko rozwini臋te, o progresywnych podatkach, opodatkowuj膮 w niewielkim procencie dochody zagraniczne lub wprowadzaj膮 nisk膮 stop臋 opodatkowania dochod贸w okre艣lonych podmiot贸w, jakimi s膮 holdingi (m. in. w Holandii). Do oaz podatkowych zaliczona zosta艂a r贸wnie偶 Szwajcaria, kt贸ra – wbrew podstawowemu za艂o偶eniu definicji – jest krajem o wysokich obci膮偶eniach fiskalnych. Jednak偶e w tym przypadku o afiliacji zadecydowa艂a 艂atwo艣膰 przeprowadzania operacji finansowych i ich poufny charakter.
Rozgraniczenie stref o wysokim, 艣rednim i niskim opodatkowaniu jest trudne do ustalenia, nawet przy pos艂ugiwaniu si臋 kryteriami ekonomicznymi i prawnymi. R贸wnocze艣nie osoby fizyczne i prawne, kt贸re uwa偶aj膮 opodatkowanie w swych krajach za dolegliwe, korzystaj膮 na du偶膮 skal臋 z oaz podatkowych.
Nie wszystkie oazy podatkowe ciesz膮 si臋 tak膮 sam膮 popularno艣ci膮. S膮 i takie pa艅stwa, kt贸re mimo podj臋tych stara艅 nie sta艂y si臋 oazami. Ponadto wzrost zainteresowania krajami, w kt贸rych istniej膮 niskie podatki, miewa charakter cykliczny. Przyk艂adem mo偶e by膰 sytuacja z lat 70. – okresu wielkiego kryzysu naftowego. W贸wczas to niekt贸re z kraj贸w – importer贸w ropy naftowej, nie mog膮c zmobilizowa膰 wi臋kszych 艣rodk贸w na zakup tego surowca, stara艂y si臋 stworzy膰 warunki przyci膮gaj膮ce kapita艂 zagraniczny.
Oazy podatkowe musz膮 si臋 legitymowa膰 – generalnie lub co najmniej w odniesieniu do cudzoziemc贸w – niskim opodatkowaniem. Jest to najwa偶niejsza, ale nie jedyna ich cecha. Istotn膮 rzecz膮 jest r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 legalnego korzystania z oaz podatkowych.
(more…)