Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Ulgi podatkowe ::.

Ulga podatkowa dotyczy przypadk贸w nabycia: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego (lub ich cz臋艣ci), sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego itp., przez:
Podatnik贸w z I grupy podatkowej – w drodze otrzymania spadku lub darowizny,
Podatnik贸w z II grupy podatkowej – w tylko drodze otrzymania spadku,
Podatnik贸w z III grupy podatkowej – tylko w drodze otrzymania spadku przez osoby sprawuj膮ce opiek臋 nad spadkodawc膮.
Drugim, obok podatk贸w, podstawowym 藕r贸d艂em zasilania bud偶et贸w jednostek samorz膮du terytorialnego s膮 r贸偶nego rodzaju op艂aty, zbli偶one cz臋sto w naszym systemie prawnym w swej konstrukcji do podatk贸w, pobierane z r贸偶nych tytu艂贸w przez jednostki lokalne. Op艂aty samorz膮dowe mo偶na zdefiniowa膰 jako przymusowe 艣wiadczenia pieni臋偶ne o charakterze og贸lnym, bezzwrotnym i odp艂atnym, pobierane przez jednostki samorz膮du terytorialnego od os贸b powoduj膮cych okre艣lone czynno艣ci w艂adz lokalnych lub korzystaj膮cych z okre艣lonych us艂ug samorz膮dowych. Op艂ata jest zatem form膮 zap艂aty za okre艣lone 艣wiadczenie jednostki samorz膮du terytorialnego. Op艂aty, podobnie jak podatki lokalne s膮 ustalane na podstawie akt贸w normatywnych o charakterze ustawowym. Do op艂at lokalnych uregulowanych wspomnian膮 ustaw膮 z dnia 12 stycznia 1991 r. nale偶y op艂ata targowa, miejscowa i administracyjna.
Op艂at臋 targow膮 pobiera si臋 od os贸b fizycznych, os贸b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, dokonuj膮cych sprzeda偶y na targowiskach. Op艂ata targowa ma charakter podatku zwi膮zanego ze sprzeda偶膮 towar贸w i us艂ug na targowisku, zwi膮zany z mniej lub bardziej systematyczn膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 polegaj膮c膮 na dokonywaniu sprzeda偶y. Na podatkowy charakter wskazuje te偶 to, 偶e mo偶e by膰 ona pobierana niezale偶nie od op艂at za korzystanie z urz膮dze艅 targowych i za inne us艂ugi 艣wiadczone przez prowadz膮cego targowisko. Zwolnione s膮 od op艂aty targowej te osoby, kt贸re s膮 podatnikami podatku od nieruchomo艣ci w zwi膮zku z nieruchomo艣ciami lub obiektami budowlanymi trwale z ni膮 z艂膮czonymi gruntem po艂o偶onym na tym targowisku.

Szczeg贸艂owa konstrukcja op艂aty targowej przedstawiona zosta艂a do uregulowania przez rad臋 gminy, kt贸ra w drodze uchwa艂y powinna ustali膰 dzienn膮 stawk臋, zasady jej ustalania i poboru, a w tym pob贸r w drodze inkasa, inkasent贸w i wysoko艣ci ich wynagradzania. Rada gminy mo偶e wprowadzi膰 inne ni偶 wymienione w ustawie zwolnienia od op艂aty targowej. Ustawa okre艣la g贸rn膮 granic臋 dziennej stawki op艂aty targowej, kt贸rej rada gminy nie mo偶e przekroczy膰. Granica ta jest, podobnie jak w stosunku do innych op艂at i podatk贸w lokalnych corocznie podwy偶szana przez MF. Podatek pobierany w formie op艂aty targowej mo偶e odgrywa膰 istotn膮 rol臋 finansow膮 i pozafinansow膮. Dba艂o艣膰 o rozw贸j ruchu targowiskowego le偶y w interesie gminy, targowiska pobudzaj膮 miejscowe 偶ycie spo艂eczno-gospodarcze, mog膮 przyczyni膰 si臋 do rozwoju gospodarczego. Natomiast op艂at臋 miejscow膮 uiszczaj膮 osoby fizyczne przebywaj膮ce czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowo艣ciach posiadaj膮cych korzystne w艂a艣ciwo艣ci klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umo偶liwiaj膮ce pobyt os贸b w tych celach. Op艂ata pobierana jest za ka偶dy dzie艅 pobytu w takich miejscowo艣ciach. Miejscowo艣ci, w kt贸rych mo偶e by膰 pobierana omawiana op艂ata, ustalone s膮 wed艂ug okre艣lonej procedury. Zgodnie z t膮 procedur膮 rada gminy wyst臋puje z odpowiednim wnioskiem do wojewody, a ten po uzgodnieniu z Ministrem Ochrony 艢rodowiska, Zasob贸w Naturalnych i Le艣nictwa ustala miejscowo艣ci odpowiadaj膮ce wskazanym wcze艣niej kryteriom. Rada gminy mo偶e wprowadzi膰 r贸wnie偶 inne zwolnienia ni偶 te, kt贸re przewiduje ustawa.1)
Szczeg贸艂owe zasady ustalania i poboru op艂aty, terminy p艂atno艣ci, wysoko艣膰 stawek ustala w drodze uchwa艂y rada gminy. Op艂ata ta odgrywa du偶膮 rol臋 finansow膮, szczeg贸lnie w tych gminach i miejscowo艣ciach, kt贸re posiadaj膮 korzystne walory turystyczno-wypoczynkowe.
Rada gminy mo偶e r贸wnie偶 wprowadzi膰 op艂at臋 administracyjn膮 za czynno艣ci urz臋dowe wykonywane przez podleg艂e jej organy, je偶eli czynno艣ci te nie s膮 obj臋te przepisami o op艂acie skarbowej. Rada gminy okre艣la zasady ustalania i poboru oraz terminy jej p艂atno艣ci. W systemie finansowym gmin wyst臋puj膮 tak偶e inne op艂aty, maj膮ce r贸偶norodny charakter i znaczenie, regulowane odr臋bnymi przepisami. Nale偶膮 do nich w szczeg贸lno艣ci op艂aty zwi膮zane z gospodarczym korzystaniem ze 艣rodowiska, a tak偶e op艂aty za pobyt osoby w izbie wytrze藕wie艅, op艂aty za 艣wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz膮t, op艂ata skarbowa, op艂ata za przekazania prawa wieczystego u偶ytkowania w prawo w艂asno艣ci i inne.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.